หมายเหตุ : 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

        2. ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงงาน เช่น สมาชิกภายในกลุ่ม หัวข้อโครงงานชื่อโครงงาน สาขาโครงงาน 

                        สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยนักเรียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบได้ด้วยตนเอง